ncxq.net
当前位置:首页 >> 如何用mAtlAB画一个动态图? >>

如何用mAtlAB画一个动态图?

用for循环做的例子如下: %动态绘制椭圆 clf;axis([-2,2,-2,2]); axis equal; pause(1); h=line(NaN,NaN,'marker','o','linesty','-','erasemode','none'); t=6*pi*(0:0.02:1); for n=1:length(t) set(h,'xdata',2*cos(t(1:n)),'ydata',sin(t(1:...

for j=1:n plot_command;%绘图指令 M(j) = getframe;%装入帧 end movie(M)%播放动画 望采纳;)

用for循环做的例子如下: %动态绘制椭圆 clf;axis([-2,2,-2,2]); axis equal; pause(1); h=line(NaN,NaN,'marker','o','linesty','-','erasemode','none'); t=6*pi*(0:0.02:1); for n=1:length(t) set(h,'xdata',2*cos(t(1:n)),'ydata',sin(t(1:...

由于没有你的数据,这里前面的部分代码使用二阶系统阶跃响应生成测试数据T和A,你需要的代码是后面的那部分。 % 生成测试数据 zeta = 0 : 0.1 : 2; T = (0 : 0.1 : 10).'; A = zeros(length(T), length(zeta)); for i = 1 : length(zeta) sys = ...

有一个例子 t = 0:pi/100:2*pi; y = exp(sin(t)); h = plot(t,y,'YDataSource','y'); for k = 1:0.01:10 y = exp(sin(t.*k)); refreshdata(h,'caller') drawnow end

clearclc%飞机追踪潜艇航线图t=linspace(0,1,2000); flag=0;p=zeros(2000,2);q=ones(2000,2);a=zeros(8,2);b=zeros(8,2);a(:,1)=0;a(1,2)=6;b(1,2)=0;b(1,1)=pi/2;for i=1:2000 theta=sqrt(3)*log(10*t(i)+1); p(i,1)=2*exp(sqrt(3)/3*theta); p...

No.1 给你一个示例吧~~~用for循环做的 %动态绘制椭圆 clf;axis([-2,2,-2,2]); axis equal; pause(1); h=line(NaN,NaN,'marker','o','linesty','-','erasemode','none'); t=6*pi*(0:0.02:1); for n=1:length(t) set(h,'xdata',2*cos(t(1:n)),'yda...

用movie函数可以实现哈~给你个例子吧 给你个例子: %影片生成例子: 旋转一个三维表面绘图 [X, Y, Z]=peaks(50); %创建山峰图形数据 surfl(X, Y, Z) %绘制带光照的表面 axis([-10 10 -10 10 -10 10]) %限制绘图范围 axis vis3d off %三维坐标修正,...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ncxq.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com